Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Adopció de mesures per frenar la COVID-19

Decret d'Alcaldia 20/07/20

dimarts 21 juliol 2020

DECRET

Antecedents

La situació epidemiològica als municipis de Figueres i de Vilafant, de la comarca de l'Alt Empordà, segons la valoració i decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT obliga a adoptar mesures especials de contenció de l'activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població d'aquests àmbits territorials i també de la resta del territori de Catalunya.

 

Fonaments jurídics

.-RESOLUCIÓ SLT/1748/2020, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i de Vilafant, de la comarca de l'Alt Empordà, , s’ha estimat la conveniència de dictar un seguit de mesures amb la finalitat de garantir la contenció de la propagació del virus en la mesura que sigui possible (DOGC núm. 8181, de 20.07.2020)

.- Article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el qual atorga a l’Ajuntament la potestat d’ autoorganització que li permeten adoptar les mesures següents, sense perjudici de l'establert a l'article 6 del Reial Decret 463/2020.

.- D’acord amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa.

 

           Resolució

 

Primer.- Reiterar el compliment per part de les persones que es trobin i circulin per aquest municipi, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat al terme municipal de Vilafant de les mesures especials en matèria de salut pública que a continuació es descriuen:

 

1.- Desplaçaments personals

1.1.- Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

1.2.- Es recomana que la sortida del domicili es faci solament en els casos següents:

 1. a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.
 2. b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
 4. d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.
 5. e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.
 6. f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.
 7. g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.
 8. h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 9. i) Per a renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 10. j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.
 11. k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.
 12. l) Per exàmens o proves oficials inajornables.
 13. m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser al més estable possible.

 

2.-  Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

L'activitat comercial s'ha de fer, també, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients, per exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia i el lliurament mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests establiments han d'extremar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19.

 

3.- Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva en les condicions indicades.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

4.- Es prohibeixen totes les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d'oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal

No obstant això, aquest Ajuntament, amb autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, podrà habilitar espais adequats, incloent equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la distància de seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de contacte.

 

5.- Activitats d'hostaleria i restauració

En les activitats d'hostaleria i restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A les terrasses l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules.

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

 

6.-  Activitats de casals i colònies d'estiu

Es mantenen les activitats de casals i colònies d'estiu, les quals han de complir els ”Criteris generals per a l'organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols específics” del pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, especialment el que fa referencia als grups estables de convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.

 

7.- Activitats de casals d’avis.

Es tanquen els locals municipals destinats gent gran i s’anul·len o suspenen totes les activitats programades.

 

8.- Inspecció i règim sancionador

Correspon a aquest Ajuntament i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures tret de les recomanacions esmentades als apartats 1.1 i 1.2, serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

 

El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.

 

 Segon.- Adoptar les mesures d’organització del treball i prevenció de riscos dels empleats municipals que a continuació s’indiquen:

 

1.- El sistema d’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció al ciutadà (OMAC) es realitzarà guardant totes les mesures higièniques preventives establertes pel Departament de  Salut de la Generalitat, ús de mascareta, gel hidroalcohòlic, control d’accés i distància de seguretat.

Es limita l’aforament de la sala d’atenció al ciutadà  a 2 persones.

 

2.- Es combinarà el teletreball amb el treball presencial quan la naturalesa de la prestació laboral ho permeti i sempre que quedi assegurada l’atenció presencial del servei a prestar.

Queden fora del teletreball el empleats municipals adscrits a la brigades municipals d’obres i jardineria, neteja d’edificis i locals municipals, consergeries dels centres d’ensenyament i els agents de la guàrdia municipal.

 

3.- La prestació presencial del personal d’oficines requereix un mínim de persones per cada àrea o departament municipal. El mínim diari és:

 

.- OMAC: 2 persones

.- Gestió de Tributs i Recaptació: 2 persones

.- Serveis Econòmics: 2 persones.

.- Urbanisme i Medi Ambient: 3 persones.

.- Atenció a les persones: 1 persona.

.- Promoció econòmica: 2 persones

.- Arxiu: 1 persona.

.- Secretaria: 2 persones.

 

La resta d’empleats podran fer teletreball sempre que disposin de les eines tecnològiques necessàries. Els treballadors, funcionaris o laborals, acollits a aquesta modalitat de treball hauran de fitxar, diàriament, el temps complet o els temps parcials dedicats al teletreball fins a completar la jornada laboral diària. La jornada laboral en teletreball comprendrà una franja obligatòria: de 9 a 13 hores, i la resta de l’horari serà flexible d’acord amb les preferències o necessitats del treballador.

L’empleat municipal que realitzi aquesta modalitat de treball haurà d’enviar, diàriament, per correu electrònic al Cap d’àrea o departament al qual es troba adscrit una descripció del treball realitzat. Tanmateix diàriament, els Caps d’àrea o departament faran tramesa d’aquests correus juntament amb la descripció dels treballs realitzats per ells a  la Secretaria i a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.

 

Tercer.- Aquestes mesures entren en vigor en el moment de la signatura d’aquest decret i tindran una durada de 15 dies.


Descarregueu-vos el Decret (pdf)


Informació adicional sobre la COVID-19


Document Actions