Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple - Ajuntament de Vilafant dimecres 22 de setembre del 2021 a les 20h

dimecres 15 setembre 2021

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes corresponents a la sessió ordinària de 28 de juliol de 2021 i extraordinària d’11 d’agost de 2021

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària

3.- Informe de l’Alcaldia

4.- Contractació de les obres del “Projecte reforma del carrer Empordà de Vilafant” tramitat pel procediment obert simplificat, aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i publicació de l’anunci de licitació

5.- Donar comptes del període mig de pagament i de la morositat del segon trimestre de 2021

6.- Aprovació inicial de les bases d'execució del pressupost municipal de 2021 per a la incorporació de partides ampliables relatives al cànon d'infraestructures hidràuliques de l'ACA

7.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2021, en la modalitat de suplement de crèdit

8.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de Vilafant amb la finalitat de regular la possibilitat de celebració de sessions íntegrament telemàtiques dels òrgans col·legiats i, a la vegada, la possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota per part de les regidores i dels regidors a les sessions presencials d’aquests mateixos òrgans

9.- Acord de nomenament de la tècnica de Serveis Generals d’aquest Ajuntament Sra. Anna Ramírez Beltrán com a Secretaria del Registre Civil de Vilafant

10.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de contribuir, a través del Programa d’auxiliars de conversa que impulsa l’Ajuntament, a millorar el coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria al municipi de Vilafant

11.- Precs i preguntes.

Document Actions