Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple - Ajuntament de Vilafant dimecres 20 de maig del 2020 a les 20h

divendres 15 maig 2020

ORDRE DEL DIA:
 1.- Aprovació de les actes corresponents al Ple ordinari de 18 de setembre de 2019, 22 de gener de 2020 i telemàtic d’1 d’abril de 2020

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària

3.- Informe de l’Alcaldia

4.- Acord d'inici de l’expedient per a la cessió gratuïta al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de la finca destinada a la construcció i posada en funcionament de l’Institut d’ensenyament secundari de Vilafant

5.- Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (Tècnic d'Habitatge i Medi Ambient, Arquitecte Municipal, Enginyer Tècnic, Cap dl servei de guàrdies municipals)

6.- Acord de reconeixement al treballador municipal Sr. Sergi Roura Murtra de la compatibilitat amb l'exercici d’una activitat privada de jardineria

7.- Informació sobre l'aprovació del Pla Pressupostari a mitjà termini per al període 2021-2023

8.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 5 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de l’epígraf 1 de l’Ordenança Fiscal núm. 8 (Taxes per la recollida i eliminació d’escombraries), de l’epígraf 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 9 (Taxes per expedients d’activitats urbanístiques), i de l’Ordenança Fiscal núm. 13 (Taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local) en aplicació del “Pla de mesures econòmiques i socials amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic derivat de l’alerta sanitària pel COVID 19” aprovat pel nostre Ajuntament

9.- Aprovació inicial de l’expedient de transferència de crèdit núm. 1 del pressupost municipal de 2020 per a l’aplicació de les disposicions establertes al “Pla de mesures econòmiques i socials amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic derivat de l’alerta sanitària pel COVID 19” aprovat pel nostre Ajuntament.

10.- Precs i preguntes.

Document Actions