Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple - Ajuntament de Vilafant dimecres 23 de setembre del 2020 a les 20h

divendres 18 setembre 2020

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta corresponent al Ple municipal de 15 de juliol de 2020.
2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.
3.- Informe de l’Alcaldia.
4.- Aprovació definitiva de la cessió al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya del terreny destinat a la construcció de l’Institut de Vilafant.
5.- Aprovació de les bases corresponents a les subvencions d’obres d’arranjament dels habitatges buits ubicats al terme municipal de Vilafant i amb el compromís de cessió a la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
6.- Aprovació de les bases reguladores d’ajuts econòmics per a les persones propietàries per a la cessió d’habitatges buits a la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
7.- Aprovació de la proposta de nomenament del jutge de pau substitut.
8.- Aprovació provisional de l’ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (PPPNT) corresponent al servei municipal d’abastament d’aigua potable (amb efectes des de l’1 de gener de 2021).
9.- Acord per al restabliment de l’equilibri econòmic en el contracte de concessió establert amb SAFIS SPORTS, S.L. per a la gestió del pavelló municipal d’esports corresponent als anys 2014, 2015, 2018 i 2019.
10.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2/2020.
11.- Acord pel que s’estableix que el règim de funcionament de la delegació conferida a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals és el regulat al Pla de serveis aprovat per XALOC (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020).
12.- Donar compte de l’informe anual de 2019 de Secretaria-intervenció amb els resultats del control intern.
13.- Donar compte de l’informe anual de 2019 de Secretaria-intervenció amb els resultats del control financer

14.- Donar compte de l’informe anual de 2019 de Secretaria-intervenció amb les resolucions adoptades pel president de l’ens local contràries a les objeccions efectuades per la intervenció.
15.- Donar comte de les línies fonamentals del pressupost per a 2021.
16.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC per a clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.
17.- Moció del grup municipal Ciutadans de Vilafant per a la millora del pont del camí dels mentiders del municipi.
18.- Moció del grup municipal de Ciutadans per a l'elaboració d'un Pla municipal en contra de l'ocupació il·legal d'habitatges.
19.- Precs i preguntes.

Document Actions