Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Noves mesures de contenció de la Covid-19

RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

dimarts 20 octubre 2020

L'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en la redacció que dona el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020, disposa que, en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació de l'activitat, del desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis.

D'acord amb aquestes previsions legals, i sobre la base de l'informe emès el 14 d'octubre de 2020 pel director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, s'han adoptat un seguit de mesures en diferents àmbits d'activitat adreçades a reduir les interaccions socials, tant en espais públics com privats, i a restringir la mobilitat, amb l'objectiu d'intentar controlar i aplanar la corba de contagis, per un període de 15 dies des de la data de publicació de la Resolució en el DOGC.

Tanmateix, es considera necessari precisar la redacció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, clarificant el seu abast respecte a l'aforament en espais comuns d'establiments turístics diferents dels hotelers, respecte a les activitats de restauració en centres de treball i en centres de formació i respecte de les àrees de servei d'autopistes i altres vies.

Així mateix, en data 19 d'octubre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou informe justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe, sobre la base de les dades epidemiològiques i assistencials contingudes en el del 14 d'octubre de 2020 i les que en resulten del seguiment diari, proposa que es modifiqui la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, precitada, i, per tal d'evitar activitats d'alt risc, com és el consum de begudes alcohòliques a la via pública, considera necessari introduir una limitació horària en determinats establiments comercials, així com adoptar mesures de restricció de l'activitat concernents als equipaments cívics, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, pel període de temps de vigència inicial de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

D'acord amb aquest informe, d'una banda, es limita l'horari de les botigues de conveniència, dels establiments comercials annexos a les gasolineres, dels establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i de tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics, els quals no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores, i, d'altra banda, se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. S'exceptuen d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en virtut de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

Les limitacions que es contenen en aquesta Resolució són conformes amb les orientacions de l'Organització Mundial de la Salut i es consideren, d'acord amb la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades amb la finalitat de control de contagis i protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població, i específicament dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia, i per tal de garantir la capacitat d'atenció del sistema sanitari, tant a les demandes generades per la pandèmia de COVID-19 com a les demandes de salut derivades d'altres patologies més enllà de la pandèmia.

Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

Resolem:

 1. S'addiciona una nova lletra, la d), en l'apartat 5 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, amb el redactat següent:


  “d) Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores.”

 2. Es modifica l'apartat 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:


  “-10 Activitats d'hoteleria i restauració

  Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió:

  • els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia,
  • els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social,
  • altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

  En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment, sense que es puguin utilitzar els espais interiors destinats al consum d'aliments i begudes, i garantint en tot cas en l'interior de l'establiment l'entrega individual i separada a cada client.

  En els establiments hotelers i altres establiments turístics, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.”

 3. S'addiciona un nou apartat, el 13 bis, en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, amb el contingut següent:


  “-13 bis Equipaments cívics
  En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.”

 4. Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la data de publicació al DOGC i fins a les 00:00h del dia 31 d'octubre de 2020.

Consulteu la resolució

Barcelona, 19 d'octubre de 2020

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior

Document Actions