Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Recomanacions de prevenció de la COVID-19 en la festivitat de Tots Sants

recull de recomanacions de Protecció Civil de Catalunya

dimarts 13 octubre 2020

Durant la festivitat de Tots Sants té lloc la celebració de la tradicional Castanyada a la tarda i nit del 31 d’octubre, amb sopars familiars i revetlles. A aquesta celebració s’hi han sumat també els darrers anys algunes activitats importades de la celebració del Halloween, amb festes de disfresses i infants que van casa per casa demanant llaminadures (“truc o tracte”).

L’endemà, l’1 de novembre, es produeix una assistència massiva als cementiris per retre el tradicional culte als difunts.

Cal recordar que l’etapa de represa, definida per la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, no permet les activitats que comportin aglomeracions.

A aquests efectes, es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat.

En el conjunt de les activitats associades a la celebració de Tots Sants es produeixen situacions amb aglomeracions de persones que no permeten garantir les distàncies interpersonals entre persones no convivents ni les adequades mesures higièniques, de manera que es genera un alt risc de contagis. Així, es fa necessari establir unes pautes de seguretat per tal d’encarar aquesta festivitat d’una forma segura i no afavorir la transmissió de la COVID-19.Recomanacions en els cementiris

La norma abans indicada especifica que els titulars de les activitats obertes al públic han d'adoptar mesures per garantir la protecció de les persones, en especial posar a disposició del públic sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat i la neteja i desinfecció de les instal·lacions. A més, les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, han de vetllar per evitar les aglomeracions i, si cal, poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aquestes aglomeracions.


En conseqüència, s’han d’aplicar de forma general les mesures establertes en la Resolució SLT/1429/2020 i altra normativa específica de control de la transmissió d’aquesta malaltia. Concretament, s’han d’adoptar les mesures següents:


Cal aplicar un control de l’aforament en els cementiris de manera que l’ocupació respecti sempre el màxim d’una persona per cada 2,5 m2. És adequat informar i senyalitzar aquest aforament.


Cal establir entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible i establir recorreguts de manera que les persones no es trobin en sentits oposats, respectant sempre la distància interpersonal d’1,5 m. Per indicar-ho, es poden utilitzar marques a terra, senyalització, tanques, cinta d’abalisament, etc., i cal disposar d’agents de control de les mesures adoptades.


És obligatori l’ús de mascareta en tot moment excepte per a persones que n’estiguin exemptes per motius de salut. Els infants menors de 6 anys també n’estan exempts. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.

Cal adoptar mesures de neteja i desinfecció periòdica adequades a la intensitat d’ús de les instal·lacions i al nombre d’usuaris. En les tasques de neteja i desinfecció es farà especial atenció a les zones i espais d’ús comú i a les superfícies, materials i equipaments de contacte més freqüents.


Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d’higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l’ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l’ofrena.


Els cementiris hauran de disposar de papereres, si és possible amb pedal i tapa, per dipositar-hi residus, en una distribució adequada per tal que les persones no hagin de tornar mai enrere en el seu recorregut.


Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants viricides, en llocs accessibles i visibles.


Les persones hauran d’entrar d’una en una als lavabos, excepte aquelles persones que requereixin assistència, que podran fer-ho amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels serveis.


En els cementiris grans cal establir un aforament màxim de 2.000 persones alhora o bé establir sectors de com a màxim 2.000 persones, de forma impermeable, o sigui que no puguin barrejar-se les persones de diferents sectors.


No es pot menjar ni beure als cementiris.


Es recomana als usuaris limitar el temps d’estada al cementiri i també limitar l’ús de bancs i seients que hi pugui haver.


Es recomana ampliar els horaris d’obertura sempre que sigui possible per distribuir l’afluència.


En el cas d’utilitzar les escales mòbils per accedir als nínxols, les persones que les facin servir s’hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar-les.


Totes aquestes mesures són especialment importants en els municipis on s’apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19.


Recomanacions en la celebració de la Castanyada


Per establir les recomanacions de seguretat durant la celebració de la Castanyada cal tenir en compte el principal marc normatiu que afecta les celebracions en general que, a banda del que s’ha esmentat anteriorment, és el següent:

  • Resolució SLT/2325/2020 per la qual queden prohibides les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que tots siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
  • Resolució SLT/2056/2020 per la qual queda prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.
  • Resolució SLT/2073/2020, que prohibeix fumar a la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància interpersonal de 2 m.
  • Resolució SLT/1648/2020 d’ús obligatori de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància de seguretat

A partir d’aquest marc normatiu, s’estableixen les següents pautes en aquesta celebració:

No es poden fer festes ni revetlles amb ball ni botellades (“botellón”) a la via pública.

Es recomana celebrar aquesta festa en família, en grups reduïts (màxim 6 persones, tret que tots siguin convivents). Cal mantenir les distàncies, evitar el contacte físic i fer servir la mascareta, sobretot si es tracta d’espais reduïts i de trobades amb persones amb les quals no s’ha tingut contacte habitual en els últims dies. Es recomana mantenir la ventilació dels espais de reunió.


Cal complir sempre amb la distància interpersonal d’1,5 m. També s’ha de complir entre taules en activitats de restauració. Les taules han de ser per a 6 persones com a màxim, tret que totes siguin convivents.


Per a l’elaboració de panellets, cal fer-los respectant els grups de convivència estable definits en els plans sectorials. Abans de començar la preparació i durant l’elaboració cal rentar-se correctament les mans amb aigua i sabó tantes vegades com sigui necessari i dur mascareta. No es recomana utilitzar gels hidroalcohòlics durant l’elaboració, atès que poden transferir olors i gustos estranys al producte. No s’han de compartir productes ni estris si els grups no són convivents. Un cop els panellets estiguin cuits, es recomana cobrir-los o embolicar-los per evitar qualsevol contaminació externa i evitar tocar-los amb les mans. Cal seguir les mesures d’higiene i preparació d’aliments de Canal Salut que trobareu a la pàgina Higiene, conservació i preparació d'aliments.


Com ens hem de rentar les mans? Podeu veure un vídeo sobre el rentat de mans, un element clau per a la seguretat alimentària.


No es pot fer l’activitat de “truc o tracte” per la qual els nens i nenes van disfressats casa per casa per demanar llaminadures.


No es poden fer els passatges del terror esporàdics si no és només amb els grups de convivència estable o en grups de 6 persones com a màxim (comptant actors i participants).


Com a alternativa es proposa organitzar concursos virtuals de panellets, de decoració de carbasses, de disfresses, preparar ensurts telemàtics o preparar una nit de cinema en família a casa, etc.


Cal recordar que una màscara d’una disfressa no substitueix una mascareta de protecció.


Es poden habilitar parades de venda al carrer de castanyes, panellets, etc. Els paradistes han de dur mascareta i les castanyes, els panellets o pastissos s’han de cobrir o embolicar abans de ser venuts o exposats a la parada.


Les parades han d’estar prou separades per assegurar el compliment de la distància interpersonal d’1,5 m. En qualsevol espai cal disposar de 2,5 m2 per persona i cal assegurar la neteja i desinfecció periòdica d’espais i superfícies que puguin tenir contacte amb més d’una persona.


Es recomana disposar de punts amb dispensadors d’hidrogel així com agents o voluntaris que vetllin pel compliment de les mesures a les parades i entre els clients.


Es recomana disposar de senyalització a terra per assegurar la distància d’1,5 m entre el comprador i el venedor o el producte exposat. Es recomana establir també senyalització i vigilància de la distància interpersonal a les cues o disposar de mecanismes amb tiquet de torn per evitar-les.

Cal aplicar els plans sectorial de l’activitat comercial i la restauració que podeu trobar a la pàgina Plans sectorials per fer front a la COVID-19.


Podeu descarregar aquest document en format PDF

Document Actions