Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

S'aprova la modificació del Calendari del Contribuent 2020

a la Junta de Govern Local del 15 d'abril del 2020

divendres 17 abril 2020

Més informació, calendari en format jpg i pdf: http://www.vilafant.cat/lajuntament/area-economica/pw-contribuents-calendari

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de gener de 2020, adoptà l’acord d’aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2020, el qual fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 20 de gener de 2020.

Vista la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, acordada pel Reial Decret 463/2020, prorrogada en principi fins a la data del 26 d’abril de 2020. Vista la proposta efectuada per part dels serveis de recaptació municipal per a la modificació del referit calendari fiscal atesa la situació de l’estat d’alarma.

La Junta de Govern Local del 16 d'abril del 2020 adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la modificació del calendari fiscal per a l’exercici econòmic 2020 de la forma següent, amb especificació dels terminis de cobrament en període voluntari:

a) IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Del 2/03/2020 al 30/06/2020. Es carregarà en compte el dia 01/06/2020.

b) IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

No domiciliats:

Del 1/07/2020 al 30/10/2020

Pagament anticipat: Del 15/06/2020 al 15/07/2020

Domiciliats:

1ª fracció (40%): Es carregarà en compte el dia 03/08/2020

2ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 01/10/2020

3ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 16/12/2020

Pagament anticipat (100%) : Es carregarà en compte el dia 01/07/2020

No es modifica el calendari pel que fa a l’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA, l’IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, les TAXES DE GUALS / OCUPACIÓ VIA PÚBLICA / CEMENTIRI / XARXA TV i les TAXES D’ESCOMBRARIES / AIGUA / CLAVEGUERAM.

Document Actions