Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Ordenances Fiscals

ATENCIÓ: si cerqueu d'altres ordenances que no siguin pròpiament les fiscals: web d'ordenances, en canvi si cerqueu les ordenances d'urbanisme, adreceu-vos a web  d'ordenances d'urbanisme.

Ordenances Fiscals actuals

 • Ordenances fiscals 2021
  • Text ordenances del desembre 2020 (pdf)  
   • Text refós de les ordenances fiscals de juliol 2021 (pdf)
   • Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’epígraf II de l’Annex a la Reglamentació dels Preus Públics municipals corresponents a la utilització de la piscina municipal (BOP 21.07.2021)
   • Edicte d'aprovació provisional d'ordenances fiscals atesa la covid19 (BOP 04.01.2021)

Ordenances Fiscals anteriors

 • Ordenances fiscals 2020 
  • Text ordenances de l'agost 2020 (pdf)
   • Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua de Vilafant i les seves tarifes (BOP 24.11.2020)
  • Ordenances fiscals de l'any 2020, versions anteriors:
  • Acord modificació tarifes Preus Públics de l'ús del pavelló d'esports (pdf)


Breu explicacions de conceptes impositius

Impostos

(tribut sense contraprestació directa i per la possessió d'un patrimoni, adquisició o circulació de béns...)

 • IBI:
  • IBI urbana: Impost sobre béns immobles urbans
  • IBI rústica: Impost sobre béns immobles rústics
 • IVTM: Impost sobre circulació de vehicles
 • Impost sobre increment de valor de terrenys urbans (plusvàlua)
 • ICIO: Impost sobre construccions, instal·lacions, etc.
 • IAE: Impost sobre activitats econòmiques

Taxes

(per la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa local)

 • Per la realització d'activitats i serveis municipals diversos:
  • Clavegueram
  • Recollida d'escombraries
  • Cementiri, conservació i manteniment
 • Activitats jurídico-administratives (expedició de documents)
 • Retirada de vehicles abandonats o mal estacionats (grua)
 • Tinença d'animals
 • Prestació del servei de la Llar d'infants

Preus Públics

(per gaudir, aprofitar o utilitzar l'espai públic per a un benefici particular)

Preus públics:

 • Ocupació de la via pública
 • Guals
 • Preus públics de la piscina municipal
 • Servei de teledistribució per cable
 • Preus públics de publicitat a "Ràdio Vilafant"
 • Preus públics de publicitat a "Revista Veïns"

Contribucions Especials

(per l'obtenció d'un benefici o l'augment de valor dels seus béns atesa la realització d'obres públiques o l'ampliació de serveis públics)
 
 • Contribucions especials
 

Document Actions