Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple

Sessió de Ple de l’Ajuntament el 26 de gener del 2022 del Casal de la gent gran del nucli antic

divendres 21 gener 2022

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes corresponents a la sessió plenària ordinària de 17 de novembre de 2021 i extraordinària de 21 de desembre de 2021

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària

3.- Informe de l’Alcaldia

4.- Aprovació inicial de la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi de Vilafant

5.- Ratificació de l’acord adoptat per part de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2021 d’adjudicació del contracte d’obres del “Projecte d’obres de reurbanització del carrer Empordà de Vilafant”

6.- Aprovació de la rectificació del Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2022

7.- Aprovació de la revisió de les tarifes per a la prestació del servei de taxi durant l’anualitat 2022

8.- Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals

9.- Informació del període mig de pagament i de la morositat durant el tercer trimestre de 2021

10.- Acord d’adhesió a la xarxa de ciutats educadores de les comarques gironines

11.- Moció proposada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits social i educatiu

12.- Reconeixement a la funcionària municipal Sra. Encarnación Rodríguez Rejano de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada

13.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2021 d’aprovació dels convenis de delegació i cooperació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització del programa Treball i Formació Alt Empordà

14.- Precs i preguntes.

Document Actions