Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Seu electrònica i Tràmits

Seu electrònica i Tràmits

Benvingut a l'Administració Digital de l'Ajuntament de Vilafant, on podràs realitzar totes les gestions públiques des de casa, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquest punt ha de proporcionar tota la informació necessària per poder realitzar els tràmits sense l’assistència del personal informador i des de qualsevol ubicació física.
Tràmits amb signatura electrònica (etram)

Trieu d'aquests 4 canals de tràmits (clicant a la imatge) el que més s'adequa de la vostra necessitat:

instanciagenerica_logo.jpg urbanismelogo.jpg
llistat_tramits_logo.jpg mesinformacio.jpg

Més informació

 • Signatura Electrònica: Podeu obtenir la vostra signatura electrònica amb: IdCat mòbil o Cl@ve Pin
 • Instància genèrica: instància genèrica en pdf per presentar-la presencialment a l'Ajuntament (sol·licitud al  o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. suggeriment...).
 • Llistat d'e-trams que es poden fer: https://seu-e.cat/ca/web/vilafant/tramits-i-gestions/-/tramits/tots?p_auth=WXWqsGFn
 • Estat dels meus tràmits (carpeta de la ciutadania): Consulteu l'estat dels vostres tràmits amb les administracions municipals (també anomenada "el meu espai" o "mygov") on es guarda registre dels vostres tràmits.
 • Validació de documents emesos en aquesta web on podeu introduir el codi de validació que teniu per comprovar que un document és cert, aixi com llegir-lo de nou i veure qui i quan el signa.
 • Com presentar una representació a l'Ajuntament en aquesta web (caldrà signatura electrònica i les dades tant del poderdant com del representant)

Tràmits per àrees

Urbanisme

 • Sol·licituds comunicació prèvia
  • Sol·licitud de comunicació prèvia d'obres excloses de llicència. (web)
  • Sol·licitud de comunicació prèvia per plaques solars, fotovoltaiques, tèrmiques i altres. (web)

 

 

 

Taulell d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Vilafant

e-Tauler

Accés al tauler d'anuncis electrònic, l'e-tauler, de l'Ajuntament de Vilafant.

Factura electrònica i consultes de l'estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.

Accés a la plataforma de l'AOC per fer i enviar factures electròniques: e-Fact

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Enllaç per tal que pugueu presentar la vostra factura electrònica: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=235. (Si tinguéssiu cap dubte, us podeu posar en contacte amb el Departament de Comptabilitat al 972 54 60 20 extensió 41).

Les dades de l’Ajuntament per poder girar la factura electrònica són:

 • Ajuntament de Vilafant (Alt Empordà)
 • Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant
 • Tel: + 34 972 54 60 20
 • NIF: P1723500C
 • Codi d’emissor per a factura electrònica: DIR L01172214

La Generalitat informa dels diferents llocs, alguns gratuïts, des d’on es poden fer factures electròniques (https://suport-efact-empreses.aoc.cat/hc/ca/categories/4415512579985-Documentaci%C3%B3), per exemple aquest: https://www.b2brouter.net/es/ca/

 

Altres qüestions relacionades:

 

Portal d'accés a govern obert i transparència

Tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara

Informació institucional i organitzativa

Portal d'accés a: la informació institucional, organització política i plantilla d'empleats públics

Gestió econòmica

Portal d'accés a: pressupost, gestió econòmica i patrimoni

Acció de govern i normativa

Portal d'accés a: acció de govern, normativa, plens i programes, urbanismes, gestió documental i arxiu

Contractes convenis i subvencions

Portal d'accés a: relació de contractes, informació de la contractació pública i convenis i subvencions

Catàleg de serveis i tràmits

Portal d'accés a: estat dels serveis, serveis i tràmits

Transparència

Contribuents i Proveïdors portada

Accés a la Plataforma electrònica de contractació pública

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Vilafant ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Relació de licitacions antigues (abans de la creació de la Plataforma electrònica de contractació pública)

Aquesta secció del portal "Taulell d'anuncis" constitueix el perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant, de conformitat amb els articles 42 i 135.3 de la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de "Contractes del sector públic".

Anunci de les licitacions i mesa de contractació (ordre per data ascendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007

 • Plec clàusules Projecte reforma de la urbanització carrer Mare de Déu del Mont
 • Edicte BOP (10 de març del 2009) anunci licitació Proj. Mare de Déu del Mont (cliqueu-hi)
 • Aprovació Concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i per a la gestió i explotació del servei de la piscina coberta i el centre cívic, del complex esportiu de “poliesports” de Vilafant (fins el 07.09.09).  Publicació edicte BOP (05/08/09). Publicació edicte DOGC (10.08.09). Pels projectes d'obres i instal·lacions sol·licitar un CD al telf. 972.54.60.20
 • Aprovació (29.07.2009) del plec de clàusules particular del projecte "de consolidació de les restes arqueològiques de l'antiga Església de Sant Miquel de Palol Sabaldòria" (Procés de negociat sense publicitat)
 • Edicte d’aprovació del plec de clàusules que han de regir la contractació d’un subministrament d’un
  vehicle elèctric
  per a la brigada de jardineria. Publicació BOP (04.11.2009)
 • Aprovació plec de clàusules i licitació d'1 contracte de subministrament d'una màquina escombradora autopropulsada per la brigada de jardineria. Publicació BOP (11.11.2009)
 • Aprovació plec de clàusules de l'obra Projecte de rehabilitació Integral de la Masia de Palol Sabaldòria.
 • Designació, per decret d'Alcaldia l'11 de gener del 2011, de la Mesa de contractació de les obres del "Projecte de Rehabilitació Integral de la Masia de Palol Sabaldòria" integrada de la forma següent: Presidenta (Alcaldessa o regidoria delegada), Vocals (un regidor representant de cada grup municipal: Pepi Comalada -CiU-, Josep Serra -ViU-, Assun Martínez -PP- i Rosa Torrent -No adscrita-, i com a secretari el Tresorer. Es convoca als integrants pel 21 de gener a les 12:30h.
 • Plec l’adjudicació, a la Junta de govern local del 12 gener 2011, en règim de concurrència pública, l’atorgament de tres llicències de serveis de taxi al municipi de Vilafant. (Descarregar el plec, cliqueu-hi) (Edicte modificació i pròrroga publicat BOP 2899 - 8/03/2011)
 • Plec de clàusules del Ple de l'Ajuntament, del 2 de febrer del 2011, de la contractació de l'obra "Projecte de reforma i adequació d'una edificació destinada a Pavelló esportiu (2a fase)", finalització i presentació propostes, 17 de març del 2011.
 • Plec de clàusules de la Junta de Govern local, del 23 de març del 2011, administratives particulars que han de regir el concurs per a l'adjudicació del contracte de gestió del Casal d'Estiu de l'any 2011(Podeu descarregar-vos-ho aquí).

 

Adjudicació provisional (només vàlid fins l'agost del 2010)

Aquests acords romandran en aquesta secció del Perfil del Contractista durant 15 dies hàbils de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007.

 • Acord de la Junta de Govern del 25 de novembre del 2009 d'adjudicació provisional del contracte de subministrament per l'adquisició d'un vehicle elèctric a l'empresa "Zona Franca Alari Sepauto, SA", pel preu de 21.286'00€
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a la societat "Obres Les Mèlies, SL"el contracte d'obra per a l'execució del Projecte de Reforma de la coberta dels vestidors de la Piscina municipal per un import de 10.008'50€.
 • Acord de la Junta de Govern del 24 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Panella Manutencions, SL" el contracte de subministrament de serveis per la redacció del Mapa d'instal·lacions per a la compra d'una màquina escombradora pel preu de 139.176'80€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Societat Piscines Fresques, SL" del contracte d'arrendament del Bar i Serveis complementaris de la Piscina Municipal.
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Construcciones Villarejo-Tobar, SLU", el contracte d'obra per a l'execució de les obres de reforma de les voreres d'un tram del C. Figueres, per l'import de 12.963,25€ més IVA"
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional al Sr. "Sebastià Villena Nicolau", el contracte de prestació de serveis per dur a terme la Direcció facultativa i la Coordinació de seguretat i salut de les obres del "Projecte de Renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana" pel preu de 9.442,90€, més IVA"

Adjudicació definitiva (ordre per data descendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007

 • Adjudicació de l’obra “Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a Pavelló esportiu – 2a. Fase:
  Data: Acord de Junta de Govern Local de 4 de maig de 2011 actuant per delegació atorgada per acord plenari adoptat en sessió extraordinària de 19 d’abril de 2011.
  Contractista: Unió Temporal d’empeses “ARCADI PLA, S.L.” i “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.”, anomenada “U.T.E. PAVELLÓ ESPORTIU A VILAFANT”, amb C.I.F. núm. U55105225
  Import d’adjudicació: Nou-cents setanta-sis mil cinc-cents quaranta euros amb onze cèntims d’euro (976.540,11 €), més la quantitat de cent setanta-cinc mil set-cents setanta-set euros amb vint-i-dos cèntims d’euro (175.777,22 €) en concepte d’IVA.
 • Acord de la Junta de Govern del 20 d'abril del 2011 d'adjudicació als senyors Eduard Escañuela Hidalgo i Francesc Perelló Brugués les dues llicències de Taxi; i al senyor Miguel Àngel Revilla Nuin la llicència de Taxi per a un vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Els adjudicataris hauran de constituir una garantia de 600€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació al Sr. Joan Falgueras i Fontel contracte de redacció del projecte de "restauració del Mas de Palol Sabaldòria" per l'import de 17.946'16€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació a l'empresa Construccions Fusté SA el contracte d'obra per a l'execució de les obres del "Projecte de Reparació d'asfaltat de vials: Av. Gifré el Pilós, C. Bàscara i Camí del Mas Bonet" per l'import de 72.579'40€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de novembre del 2010 d'adjudicació definitiva al Sr. Martí Corominas Blanch el contracte de prestació de serveis per la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres del "Projecte de renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 6.451'00€.
 • Acord de la Junta de Govern del 3 de novembre del 2010 d'adjudicació definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució del "Projecte de renovació de serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 207.183,22€.
 • Acord de la Junta de Govern de l'1 de setembre del 2010 d'adjudicació definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució de les obres del Projecte de reforma de la coberta del paller del conjunt de Palol Sabaldòria per un import de 47.881'34€ (aprovat provisionalment el 28 de juliol del 2010).
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'«Elevar a definitiva a favor de la societat "Obres Indika, SL", l'adjudicació provisional (23 de juny del 2010) del contracte d'obra per a l'execució de le sobres del "Projecte de Reforma de la coberta, estructura i tancament del Pavelló de Poliesports" per l'import de 498.450'57€».
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d': «Adjudicació definitiva a l'empresa "Integral Action Local, SL" el contracte de prestació de serveis per la redacció del Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius (MIEM) per import de 8.816€». (adjudicació provisional Junta de govern del 10.02.2010).
 • Acord de la Junta de Govern del 13 de maig del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 15.05.09) «Projecte de reforma de la urbanització del carrer Mare de Déu del Mont de Les Forques»: a l'empresa Obres Pirinaiques SL. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 16.04.09).
 • Acord de la Junta de Govern del 16 d'abril del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 17.04.09)
  • «Projecte de reparació de l'asfalt de vials, avinguda Les Mèlies - avinguda Maria Torres»: a l'empresa Construccions Fuster SA. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «Projecte de reforma de la urbanització dels carrers Sant Josep i Sant Narcís»: a l'empresa Obres Indika SA. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «L'arrendament de els instal·lacions del bar-restaurant del Complex del Pins»: a la Sra. Manoli Díaz Romero (publicació provisional 25.03.09)

 

Publicitat planejament i gestió urbanística

 

Si algun enllaç no està actiu podeu demanar-ho a serveispersones@vilafant.cat (atenció ciutadana de l'Ajuntament)

Finestreta única empresarial

La FUE  és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l'Administració. Espai on es poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar l'activitat, sense importar a quina Administració hi compet.

Canal empresa de la Generalitat

Canal d'informació per a les empreses (tràmits, formularis, notícies...)

Tràmits i formularis per a les empreses

Relació de tràmits baixa tensió,  instal·lació fotovoltaica,  taller de reparació,  registre sanitari...

E-fact factura electrònica

Canal d'informació per a les empreses (tràmits, formularis, notícies...)

Guia de tràmits empresarials

Eina per conèixer els tràmits necessaris.

Portal informatiu per a entitats locals

Document Actions