Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable

Versió 5a 06/04/2020 15:00

dimarts 07 abril 2020

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosaque suposa que no han d’anar al seucentre de treball, amb les excepcions dels serveis essencialsi altres especificades.

 1. A qui afecta el permís retribuït no recuperable?
  De forma obligatòria, les persones treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant.

  No afecta els autònoms, que sí que continuen afectats per les limitacions de l’estat d’alarma. Per tant, els autònoms que fins el diumenge 29 podien desenvolupar la seva activitat ho podran seguir fent i la resta continuaran sense poder fer-ho, si no s’estableix el contrari més endavant. En tot cas, i fins que es disposi de concreció normativa, cal evitar realitzar les activitats professionals que no siguin serveis essencials, excepte les que es desenvolupin en una oficina o espai tancat al públic. Els treballs a domicili del client només han de ser per als serveis essencials previstos.
  Per a consultes podeu contactar amb el 012 o amb el departament de la Generalitat competent en la regulació del vostre sector d’activitat.

 2. Quècomporta el permís retribuït recuperable?
  Les persones treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.
 3. Quin és el període de vigència?
  Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos.

 4. Hi ha excepcions?
  Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

 5. I si ja havia previst gaudir de vacances?
  Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa.

 6. Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?
  Sí, en cas que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

 7. Hi ha un període d’aplicació?
  En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

 8. Què és el model de declaració responsable per als treballadors que no s’han d’acollir al permís retribuït recuperable?
  És un dret de la persona treballadora disposar d’un certificat, emès per l’empresa, que justifiqui que la seva activitat laboral forma part dels serveis essencials establerts i per tant no s’ha d’acollir al permís retribuït recuperable i ha d’anar a treballar. El seu ús no és obligatori però sí recomanable. Se n’ha publicat un model al BOE (Ordre SND/307/2020) i es recomana fer-ne ús per a les noves certificacions. No és necessari modificar les certificacions ja fetes a partir d’altres models.
  Aquest certificat és complementari amb el certificat de declaració autoresponsable emès per la Generalitat de Catalunya i que serveix per justificar qualsevol desplaçament a la via pública.

 9. Quins són aquests serveis essencials?
  Nota:

  Per al sector agroalimentari, podeu consultar també la documentació publicada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca on es detallen les activitats considerades serveis essencials. S’ha elaborat una nota en relació amb l’obertura dels vivers (productors i comerciants de material vegetal de plantació, llavors i plantes).

  Per al sector industrial, podeu consultar també la documentació publicada pel Departament d’Empresa i Ocupació.

  Els treballadors i les treballadores de les activitats següents no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:

 • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies.
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hil’entrega).
 • Servei de perruqueria a domicili.
 • Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració.
 • Subministramentd’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural (cal entendre inclosos també el butà i propà).
 • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencial.
 • Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses.
 • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics.
 • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment.
 • Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma. Inclou el transport d’importació i exportació de tot tipus de productes per al compliment de compromisos de contractes internacionals.
 • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària.
 • Forces Armades.
 • Seguretat privada.
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat.
 • Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19.
 • Serveis funeraris.
 • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 • Venda de premsa.
 • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hila impressió i distribució.
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances.
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hiels necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball.
 • Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses.
 • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts.
 • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància.
 • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts.
 • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants.
 • Abastiment d’aigua potable.
 • Serveis meteorològics.
 • Servei postal universal de l’operador estatal.
 • Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hiempreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris.

Podeu descarregar-vos aquest document (pdf)

Document Actions