Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Seu electrònica i Tràmits

Sol·licitud de comunicació prèvia d'obres (excloses de llicència)

Tràmit - Comunicació prèvia de la realització d'obra exclosa de llicència

 

image

Procediment per fer la sol·licitud:

 1. Descarregeu al vostre ordinador el pdf de sol·licitud. L'obriu amb l'Adobe, l'empleneu i el signeu.
  • Podeu presentar-lo presencialment a l'Ajuntament (OMAC, només persones físiques).
  • Podeu presentar-lo telemàticament (requereix signatura electrònica) mitjançant instància de l'E-Tram.
 2. Recordeu adjuntar-hi tant la documentació que us demana el formulari de sol·licitud com la que s'explica a l'apartat "com es fa".
 3. Si teniu dubtes sobre:

Característiques del tràmit:

 • Àrea tramitadora: Urbanisme (urbanisme@vilafant.cat, tel. 972 54 60 20 extensió 1)
 • Qui i on es pot comunicar:
 • En cas de representació: si s'actua per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o bé mitjançant el model de representació: (per veure i descarregar el model cliqueu aquí).

 

Quines són les obres excloses de llicència?

Les obres (únicament en el sòl urbà i en immobles*) que es poden fer amb aquesta sol·licitud són:

 • Reformar murs i tanques ja existents sense modificar l’alineació ni l’alçada.
 • Canviar paviments interiors i exteriors (patis i eixides), paviments dels graons d’escala i sòcols.
 • Revestiments interiors i exteriors.
 • Reparar o substituir instal·lacions interiors (d’aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aspiració, seguretat audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques) que no afectin l’estructura.
 • Substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.
 • Col·locar reixes en finestres o portes, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l’alineació de façana i sense modificar l’estructura.
 • Substituir o instal·lar tancaments, sense modificar el buit de façana.
 • Reformar cuines, banys, lavabos o safaretjos existents: enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina, en tots els casos sense modificació de la distribució d'envans i sense realitzar forats en façanes exteriors.
 • Construir, reparar i substituir canonades o desguassos a l’interior de les edificacions i parcel·les.
 • Pintar, estucar i mantenir façanes. Colors ajustats a la carta de colors de l’Ajuntament de Vilafant (enllaç de la carta de colors en construcció)
 • Netejar solars i terrenys. 
 • Reparar cobertes i terrats sense que afectin elements estructurals.
 • Reposar i substituir materials i elements que no afectin estructura.


(*) En béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística, aquestes obres estan subjectes a llicència urbanística.

 

Com fer el pagament?

Les taxes i/o els impostos que es deriven del tràmit es liquidaran en el mateix moment que es presenti la comunicació prèvia d'obres i cal fer-los efectius mitjançant  ingrés per  transferència bancària  al compte d’aquest Ajuntament. (Caixa Bank ES36 2100 8106 1722 0005 9942) o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Vilafant.

Transferència bancària

 • Cal indicar a la transferència el nom de la persona que ha fet la sol·licitud de comunicació prèvia i el nom del carrer i número on es volen fer les obres.

 • NO ES TRAMITARÀ CAP COMUNICACIÓ PRÈVIA SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

 • La quantitat a pagar la calcula automàticament el pdf model sol·licitud a través del cost de l'obra (mireu l'apartat següent de "Taxa i/o impost").

La taxa i/o impost a liquidar

 • ICIO: 3.75% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs). 

 • Taxa (en concepte de tramitació de l’expedient): 37 € 

 • Si l'obra és per adequar l'habitatge a les necessitats d'un dels seus residents amb discapacitat, es gaudirà d'una bonificació del 95% de l'ICIO (recordeu marcar-ho al formulari)

 • Si l'obra consisteix exclusivament en pintar la façana, hi haurà una excepció íntegra de la taxa  (recordeu marcar-ho al formulari)

 • Recordeu que en cas que per aquesta obra sigui necessària l'ocupació de la via pública s’ha de sol·licitar la llicència d’ocupació de la via pública amb material de construcció i liquidar les següents taxes (enllaç en construcció).

 

Com es presenta?

Documentació necessària:

 • Presentació presencial (presenteu al registre de l'OMAC, Atenció Ciutadana, la sol·licitud i la documentació).
 • Presentació electrònica (necessita signatura electrònica): cal emplenar la instància genèrica e-tram on hi adjuntereu la sol·licitud i la documentació requerida.

 

En ambdós casos, amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:   

 • Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (per veure i descarregar el model cliqueu aquí). 

 • Document de comunicació prèvia obra menor degudament emplenat. Requereix les dades personals, el pressupost total de l'obra (sense IVA), i un escrit amb la descripció dels materials i colors. (per descarregar el model cliqueu aquí). És important que empleneu el document amb l'Adobe Reader.

 • Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.

 • Croquis de les obres, amb dimensions en planta i alçat.

 • Fotografies de la parcel·la o edificació on s’actua.

 

Documentació addicionals per obres excepcionals:

En el cas d'ADEQUACIÓ DE LOCAL també cal aportar:

 • Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descriguin les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçada, superfície, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment dels requeriments de la normativa d'accessibilitat, ignifugació d'estructures metàl·liques, etc.).

 

En el cas de MURS I TANQUES  també cal aportar:

 • Croquis acotat, grafiant les dimensions (llargada, alçada i gruix), els materials i els colors, i justificant que s'ajusten a la normativa urbanística que li sigui d'aplicació.
 • Els murs de contenció de terres, d'una alçada superior a 1,50 m, estan subjectes a llicència, atès que es consideren elements estructural.

 

En el cas de RÈTOLS també cal aportar:

 • Croquis acotat, grafiant les dimensions (llargada, alçada i gruix), el text, els materials i els colors, i justificant que s'ajusten a la normativa urbanística que li sigui d'aplicació.
 • Plànol d'alçat i/o fotomuntatge de la proposta.

Els anuncis publicitaris mitjançant panells, situats fora del sòl urbà, estaran subjectes a llicència.

 

 En el cas de PINTURA I/O ARRANJAMENT D'UNA FAÇANA, també cal:

 1. Indicar el color a pintar (el parament de la façana, la serralleria i la fusteria).

 2. Indicar si s'utilitzarà una bastida i, en cas afirmatiu, si la bastida s'instal·larà a la via pública o en sòl privat.

 • En cas que la bastida ocupi la via pública, cal demanar llicència per dur a terme l'esmentada ocupació (enllaç en construcció).

 • En cas que la bastida s'instal·li en terreny privat, però tingui una alçada superior a 5 metres, amb la comunicació prèvia d'obres cal aportar, a més:

  • Projecte tècnic, visat, del muntatge i utilització de la bastida o bé, en el cas de bastides normalitzades (per exemple metàl·lics tubulars prefabricats), documentació alternativa que inclogui el certificat del producte expedit per un organisme nacional de normalització i el manual d'instruccions del fabricant sobre el muntatge, utilització i desmuntatge.

   

 

Efectes de la comunicació i condicions generals

Efectes de la comunicació:

 1. La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre que les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent. 

 2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623 de 15.05.2014). 

 3. L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Vilafant per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en aquesta comunicació.  
    

Terminis i condicions generals: 

 1. El termini màxim per iniciar les obres és de tres mesos i de sis mesos per acabar-les, comptats ambdós terminis des de l'endemà de la presentació de la comunicació. Aquests terminis podran ser prorrogables si es reuneixen les condicions previstes a l'article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686 de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012).

 2. Aquesta comunicació no dona dret a exercir cap activitat comercial, industrial, econòmica o empresarial. En aquest cas, s'haurà de comunicar l'exercici de l'activitat o disposar de la llicència o autorització corresponent expedida per l'administració competent.

 3. S'han de gestionar de manera controlada les terres, els enderrocs, les runes i els residus de la construcció generats en les obres d'enderroc, construcció i excavació, es traslladaran a un abocador autoritzat en compliment del REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

 4. Finalitzades les obres, l'interessat ha de disposar d'un certificat de gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, d'acord amb el Decret 89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

 

* Aquesta pàgina web té un valor informatiu sense validesa legal. Cal seguir la normativa de l'ordenança. En cas de dubte contacteu amb Urbanisme (urbanisme@vilafant.cat, tel. 972 54 60 20).

Altres documents en línia

Consulteu des d'aquí la informació sobre els tràmits i les gestions ofertes des de l'oficina d'atenció ciutadana (OMAC). Tramitareu amb totes les garanties de seguretat.

 

Document Actions