Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Seu electrònica i Tràmits

Sol·licitud de comunicació prèvia per plaques solars, fotovoltaiques, tèrmiques i altres

Sol·licitud de comunicació prèvia per instal·lacions i obres de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energies renovables per a l'autoconsum de plaques solar tèrmiques i solar fotovoltaiques.

 

image

Procediment per fer la sol·licitud:

 1. Descarregeu al vostre ordinador el pdf de sol·licitud. L'obriu amb l'Adobe, l'empleneu i el signeu.
  • Podeu presentar-lo presencialment a l'Ajuntament (OMAC, només persones físiques).
  • Podeu presentar-lo telemàticament (requereix signatura electrònica) mitjançant instància de l'E-Tram.
 2. Recordeu adjuntar-hi tant la documentació que us demana el formulari de sol·licitud com la que s'explica a l'apartat "com es fa".
 3. Si teniu dubtes sobre:

Característiques del tràmit:

 • Àrea tramitadora: Urbanisme (urbanisme@vilafant.cat, tel. 972 54 60 20 extensió 1)
 • Qui i on es pot comunicar:
 • En cas de representació: si s'actua per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o bé mitjançant el model de representació: (per veure i descarregar el model cliqueu aquí).

 

Com fer el pagament?

Les taxes i/o els impostos que es deriven del tràmit es liquidaran en el mateix moment que es presenti la comunicació prèvia d'obres i cal fer-los efectius mitjançant  ingrés per  transferència bancària  al compte d’aquest Ajuntament. (Caixa Bank ES36 2100 8106 1722 0005 9942) o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Vilafant.

Transferència bancària

 • Cal indicar a la transferència el nom de la persona que ha fet la sol·licitud de comunicació prèvia i el nom del carrer i número on es volen fer les obres.

 • NO ES TRAMITARÀ CAP COMUNICACIÓ PRÈVIA SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

 • La quantitat a pagar la calcula automàticament el pdf model sol·licitud a través del cost de l'obra (mireu l'apartat següent de "Taxa i/o impost").

La taxa i/o impost a liquidar

 • ICIO: 3.75% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs), al qual se li aplica un 90% de bonificació. (consulteu l'ordenança fiscal)

 • Taxa (en concepte de tramitació de l’expedient): 37 €

 • Recordeu que en cas que per aquesta obra sigui necessària l'ocupació de la via pública s’ha de sol·licitar la llicència d’ocupació de la via pública amb material de construcció i liquidar les següents taxes (enllaç en construcció).

 

Com es presenta?

Documentació necessària:

 • Presentació presencial (presenteu al registre de l'OMAC, Atenció Ciutadana, la sol·licitud i la documentació).
 • Presentació electrònica (necessita signatura electrònica): cal emplenar la instància genèrica e-tram on hi adjuntareu la sol·licitud i la documentació requerida.

 

En ambdós casos, amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:   (consulteu l'ordenança reguladora de les instal·lacions exteriors d’edificis)

 • Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (per veure i descarregar el model cliqueu aquí). 

 • Document de comunicació prèvia de plaques degudament emplenat. Requereix les dades personals, el pressupost total de l'obra (sense IVA). (per descarregar el model cliqueu aquí). És important que empleneu el document amb l'Adobe Reader.

 • Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.

 • Memòria de la instal·lació, amb explicació del sistema de fixació i amb la col·locació planar a la coberta, i plànol amb la planta acotada, signada electrònicament.

 

Efectes de la comunicació i condicions generals

Efectes de la comunicació:

 1. La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre que les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent. 

 2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623 de 15.05.2014). 

 3. L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Vilafant per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en aquesta comunicació.  
    

Terminis i condicions generals: 

 1. El termini màxim per iniciar les obres és de tres mesos i de sis mesos per acabar-les, comptats ambdós terminis des de l'endemà de la presentació de la comunicació. Aquests terminis podran ser prorrogables si es reuneixen les condicions previstes a l'article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686 de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012).

 2. Aquesta comunicació no dona dret a exercir cap activitat comercial, industrial, econòmica o empresarial. En aquest cas, s'haurà de comunicar l'exercici de l'activitat o disposar de la llicència o autorització corresponent expedida per l'administració competent.

 3. S'han de gestionar de manera controlada les terres, els enderrocs, les runes i els residus de la construcció generats en les obres d'enderroc, construcció i excavació, es traslladaran a un abocador autoritzat en compliment del REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

 4. Finalitzades les obres, l'interessat ha de disposar d'un certificat de gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, d'acord amb el Decret 89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

 

* Aquesta pàgina web té un valor informatiu sense validesa legal. Cal seguir la normativa de l'ordenança. En cas de dubte contacteu amb Urbanisme (urbanisme@vilafant.cat, tel. 972 54 60 20).

Altres documents en línia

Consulteu des d'aquí la informació sobre els tràmits i les gestions ofertes des de l'oficina d'atenció ciutadana (OMAC). Tramitareu amb totes les garanties de seguretat.

 

Document Actions