Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Òrgans de l'Ajuntament

Funcions, periodicitats i retribucions per assistència de cada òrgan de l'Ajuntament.

 

L'Alcaldia

L'alcalde o alcaldessa és el president/a de la corporació i el cap de l'administració municipal. És qui presideix la corporació municipal i n'exerceix la representació. 

D'entre les seves funcions, s'hi troben:

1. Representar a l’Ajuntament.

2. Dirigir el govern i l’administració municipals.

3. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

Podeu consultar l'alcalde o alcaldessa actual a la web de Composició del consistori.


El Ple

És l’òrgan que representa la sobirania popular dels vilafantencs i vilafantenques. Integrat per l'alcaldessa i els regidors i regidores de l'Ajuntament en representació dels partits polítics, en total 13 membres. Les sessions del ple se celebren, en sessió ordinària, al Saló de sessions de la Casa de la Vila, el tercer dimecres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 h. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil. Es poden dur a terme les sessions extraordinàries que calguin. Les sessions plenàries són públiques (podeu consultar les actes dels plens i les juntes de govern a la web)

Podeu consultar els regidors/es que en formen part Composició del Consistori

La Junta de Govern Local

És l’òrgan municipal que col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política de l’alcaldessa. És presidida per la mateixa alcaldessa i està integrada per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Aquests membres són nomenats i separats lliurement per l'Alcaldessa. Els acords de junta són públiques (podeu consultar les actes dels plens i les juntes de govern a la web).


Les Comissions Informatives Ordinàries

Són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.
Tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de la Corporació. Tanmateix podran informar sobre aquells assumptes que la Junta de Govern Local o l’Alcaldia consideri convenient sotmetre a la seva consideració.


L’Ajuntament de Vilafant té constituïdes tres Comissions informatives:

 • Comissió Informativa d’Urbanisme i de Medi Ambient.
 • Comissió informativa d’Economia i Hisenda. 
 • Comissió informativa d’Atenció a les persones.

Se solen convocar el divendres anterior a la celebració del Ple ordinari, a partir de les 13 hores.


Les Comissions Informatives Especials

Les Comissions Informatives tindran per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes relacionats amb l’objectiu per al qual han estat creades. Estaran presidides per l’Alcaldessa, que podrà delegar la presidència en qualsevol membre de la Corporació, i per un representant de cada grup municipal:

 • Comissió d’habitatge de Vilafant.
 • Comissió de seguiment de la deixalleria municipal.
 • Comissió de seguiment del servei de la Llar d’infants.
 • Comissió de seguiment de la gestió del pavelló i piscines municipals.
 • Comissió de seguiment de l’elaboració del POUM de Vilafant:
 • Comissió per a la igualtat de gènere.
 • Comissió del Nomenclàtor de Vilafant

Les Comissions Informatives especials es reuniran per primera vegada en el termini màxim de tres mesos des de la seva data de creació i en el transcurs d’aquesta primera sessió acordarà la periodicitat de les seves reunions.


Els Consells Municipals

Els Consells de participació són espais estables de participació territorial o sectorial, que tenen la funció principal de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell, i també proposar a l'Ajuntament iniciatives pròpies.

 • Consell Escolar Municipal.
 • Consell assessor de Ràdio Vilafant.

Les Meses i Comissions de treball

Les Meses són espais de participació similars als Consells Municipals, però no tenen un reglament propi que estableixi els seus membres o estructura. El seu funcionament pot ser més informatiu, deliberatiu o operatiu, en funció del tema que tractin.

 • Mesa de coordinació de seguretat de Vilafant.
 • Comissió de treball per a la millora de la transparència municipal i la participació ciutadana

La Comissió Especial de Comptes

Es tracta d’una Comissió Informativa. Correspon a l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local.


La Junta de Portaveus

Òrgan presidit per l'Alcaldessa on s'hi reuneixen els portaveus dels Grups Municipals del Consistori. La seva funció és l'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

No tenen una periodicitat fixada.


Participació en Òrgans Supramunicipals

L'Ajuntament de Vilafant té representació al Consell d'Administració i a la Junta General de la societat privada FISERSA (Figueres de Serveis S.A.). 


Retribucions per assistència dels regidors/es

Fixar la quantia de les assistències que tindran dret a percebre els membres de la Corporació per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament (podeu consultar-les també a l'acta del 27 de junt de 2019): 

 • Per l'assistència a les sessions plenàries: 100€ (cent euros)
 • Per l'assistència a la Junta de Portaveus: 80€ (vuitanta euros)
 • Per l'assistència a les Comissions Informatives Ordinàries: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a les Comissions Informatives Especials: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a les Meses: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a la Comissió de Treball: 60€ (seixanta euros)
 • Per l'assistència a la Junta de Portaveus: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a la Comissió Especial de Comptes: 70€ (setanta euros)

En el supòsit que un membre de la Corporació assisteixi a més d’una sessió de la mesa de contractació i/o de les comissions informatives, comissions de treball o Junta de Portaveus convocades per a un mateix dia i per a una mateixa franja horària de dues hores, se li pagarà una única assistència amb independència del número de sessions/reunions a les quals hagi assistit.


icona_transparencia(2).pngPodeu consultar els regidors/es que formen part de cada òrgan al Portal de Transparència 

 

 

Document Actions