Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Ordenances Fiscals Anteriors

ATENCIÓ: Si cerqueu les ordenances fiscals vigents, podeu consultar-les a ordenances fiscals. Si cerqueu d'altres ordenances que no siguin pròpiament les fiscals: web d'ordenances, en canvi si cerqueu les ordenances d'urbanisme, adreceu-vos a web  d'ordenances d'urbanisme

2022

 • Text refós de les ordenances fiscals del 2022 (maig 2022 PDF) (gener 2022 PDF)
 • Edicte d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals (BOP 31.12.2021)
 • Edicte d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals - exercici 2022 (BOP núm. 2017 de 12.11.2021).
 • Certificat d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals - exercici 2022 (PDF)

 

 • Imposició i ordenació de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals i de l'Ordenança fiscal que la regula.
  • Edicte d'aprovació definitiva (BOP 31.03.2022)
  • Edicte d'aprovació provisional (BOP 04.02.2022). Termini d'exposició pública: 21.03.2022
  • Certificat de l'acord d'aprovació inicial (PDF)

2021

 • Text ordenances del desembre 2020 (pdf)  
  • Text refós de les ordenances fiscals de juliol 2021 (pdf)
  • Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’epígraf II de l’Annex a la Reglamentació dels Preus Públics municipals corresponents a la utilització de la piscina municipal (BOP 21.07.2021)
  • Edicte d'aprovació provisional d'ordenances fiscals atesa la covid19 (BOP 04.01.2021)

2020 

 • Text ordenances de l'agost 2020 (pdf)
  • Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua de Vilafant i les seves tarifes (BOP 24.11.2020)
 • Ordenances fiscals de l'any 2020, estadis anteriors:
 • Acord modificació tarifes Preus Públics de l'ús del pavelló d'esports (pdf)

2019


2018


Breus explicacions de conceptes impositius

Impostos

(tribut sense contraprestació directa i per la possessió d'un patrimoni, adquisició o circulació de béns...)

 • IBI:
  • IBI urbana: Impost sobre béns immobles urbans
  • IBI rústica: Impost sobre béns immobles rústics
 • IVTM: Impost sobre circulació de vehicles
 • Impost sobre increment de valor de terrenys urbans (plusvàlua)
 • ICIO: Impost sobre construccions, instal·lacions, etc.
 • IAE: Impost sobre activitats econòmiques

Taxes

(per la prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa local)

 • Per la realització d'activitats i serveis municipals diversos:
  • Clavegueram
  • Recollida d'escombraries
  • Cementiri, conservació i manteniment
 • Activitats jurídico-administratives (expedició de documents)
 • Retirada de vehicles abandonats o mal estacionats (grua)
 • Tinença d'animals
 • Prestació del servei de la Llar d'infants

Preus Públics

(per gaudir, aprofitar o utilitzar l'espai públic per a un benefici particular)

Preus públics:

 • Ocupació de la via pública
 • Guals
 • Preus públics de la piscina municipal
 • Servei de teledistribució per cable
 • Preus públics de publicitat a "Ràdio Vilafant"
 • Preus públics de publicitat a "Revista Veïns"

Contribucions Especials

(per l'obtenció d'un benefici o l'augment de valor dels seus béns atesa la realització d'obres públiques o l'ampliació de serveis públics)
 
 • Contribucions especials
 

Document Actions