Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Edictes i Anuncis

Edictes i anuncis de l'Ajuntament de Vilafant

taulell_anuncis_pub.jpg

2016 i endavant

Els edictes i anuncis de l'any 2016 endavant podeu consultar-los directament al Portal de Transparència i si ho preferiu, directament a l'e-tauler.

2015

 • Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2016 (BOP 30 des 2015)
 • Edicte d'aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2016 (BOP 30 des 2015)
  • Relació de despeses (pdf) i d'ingressos (pdf) del Pressupost
 • Edicte d'aprovació inicial (BOP 24 des 2015) - Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'exposició pública: Fins al 25 de gener de 2015 (web planejament en tràmit)
 • Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de l'article 48è. del Reglament d'abastament d'aigua potable (BOP 17 desembre 2015)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 4 desembre 2015)
 • Edicte sobre rectificació d'error referent a les bases reguladores del procediment selectiu per a la provisió de la plaça de Cap de servei de vigilància/guàrdia municipal (BOP 4 desembre 2015)
 • Edicte sobre l'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 13 del Pla general d'ordenació urbana de Vilafant a l'àmbit de la zona industrial de FRICAFOR (DOGC 2 desembre 2015), (El Punt/Avui 3 desembre 2015) i (BOP 4 desembre 2015)
 • Edicte sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilafant, Modificació num. 1 del Pla parcial urbanístic del sector Sud Samar't (DOGC 1 desembre 2015)
 • Edicte de baixa de padrons (BOE 1 desembre 2015)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 13 nov 2015)
 • Anuncio de notificación de 12 de noviembre de 2015 en procedimiento de incoación de expediente para causar baja en el padrón municipal de habitantes (BOE 13 nov 2015)
 • Anunci de notificació de procediment d'incoacció d'expedient per causar baixa en el padró municipal d'habitants (BOE 5 novembre 2015)
 • Edicte d'aprovació dels padrons de l'exercici 2015 (BOP 5 novembre 2015)
 • Edicte d'aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2016 (BOP 2 novembre 2015). Més informació a: Normativa en tràmit
 • Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2015 (BOP 2 novembre 2015)
 • Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'article 48è. del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable (BOP 2 de novembre 2015)
 • ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació de l'article 48è del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable (DOGC 28 oct 2015)
 • Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal (BOP 27 oct 2015). La resta de documentació i informació sobre aquest procés selectiu la podeu trobar a la web de recursos humans
 • Edicte d'aprovació del padró pels serveis de subministrament d'aigua, de clavegueram i de recollida i eliminació d'escombraries corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2015 (BOP 21 oct 2015)
 • Anunci col·lectiu que afecta els Ajuntaments de Figueres i de Vilafant sobre l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis SA i del text refós dels estatuts (BOP 20 oct 2015)
 • Edicte sobre contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 9 oct 2015)
 • Edicte sobre contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 5 oct 2015)
 • Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte executiu d'urbanització del Carrer Canigó, des del Carrer Pirineus fins el Carrer Santa Llogaia, al nucli de Les Forques de Vilafant (BOP 29 set 2015).
 • Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2015 (BOP 29 set 2015)
 • Edicte sobre contractació urgent de personal laboral temporal (BOP 17 setembre 2015)
 • Edicte sobre contractació urgent de personal laboral temporal (BOP 26 d'agost del 2015)
 • Anunci de notificació del 13 d'agost en procediments de denuncies i inici d'expedients sancionadors en matèria de tràfic (BOE 21 agost 2015)
 • Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps parcial, d'una plaça de dinamitzador/a juvenil (BOP 31 juliol 2015)
 • Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit núm. 1/2015 (BOP 140 22 de juliol 2015)
 • Edicte d’aprovació del padró pels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i de recollida i eliminació d’escombraries corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015 (BOP 140 22 de juliol 2015)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència, núm. 7055 (BOP 133 13 juliol 2015)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència, núm. 7056 (BOP 133 13 juliol 2015)
 • Edicte relatiu als membres de la corporació amb dedicació exclusiva i a la fixació de les retribucions i indemnitzacions per assistències (BOP 132 10 juliol 2015).
 • Edicte de notificació per causar de baixa en el padró municipal d'habitants (BOE 7 juliol 2015)
 • Edicte sobre la formació del cartipàs municipal (BOP 26 juny 2015)
 • Edicte referent a la pròrroga d'un contracte laboral (BOP 26 juny 2015)
 • Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la Reglamentació general de preus públics (preus del casal d'estiu i preus per la prestació de serveis culturals, educatius i de lleure) (BOP 26 juny 2015)
 • Edicte de notificació al Sr. Jaume Güell (BOE 25 de juny 2015)
 • Edicte de convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular (BOP 5 juny 2015)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 15 maig 2015)
 • Edicte d'aprovació provisional de la modificació de la Reglamentació general de preus públics (Tarifes del casal d'estiu i dels serveis culturals, educatius i de lleure) (BOP 13 maig 2015)
 • Edicte de notificació d'un acte administratiu d'execució subsidiària (BOP 13 de maig del 2015)
 • Edicte sobre contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 13 de maig del 2015)
 • Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2014 (BOP 11 maig 2015)
 • Edicte d’aprovació inicial de les bases i la convocatòria de subvencions per a la renovació de finestres i obertures exteriors d’edificis per a eficiència energètica (BOP 30 abril 2015)
 • Edicte d'aprovació de la llista cobratòria període d'exposició pública de l'IBI de l'exercici 2015 (BOP 5 de maig 2015)
 • Edicte d'adjudicació del Casal d'Estiu 2015 (pdf)
 • Edicte d’aprovació del Padró pels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació d’escombraries corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015 (BOP 77 22 d'abril del 2015)
 • Edicte sobre contractació urgent de personal laboral temporal (BOP 20 d'abril del 2015)
 • Anunci de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 20 d'abril del 2015)
 • Edicte d'informació pública de sol·licitud d'autorització d'usos i obres provisionals (BOP 25 març 2015)
 • Edicte sobre notificació a diversos titulars de vehicles abandonats (BOP 19 de març 2015)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 18 març 2015)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 16 març 2015)
 • Edicte d'aprovació de la llista de cobrament de l'Impost municipal de vehicles de l'exercici 2015 i període d'exposició pública (BOP 27 feb 2015)
 • Aprovació de les tarifes del servei urbà de taxi per a 2015 (BOP 23 febrer 2015)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 18 feb 2015)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 18 feb 2015)
 • Anunci sobre la modificació dels estatuts de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis SA (en endavant, Fisersa) (BOP 17 de feb 2015)
 • Edicte d'aprovació inicial del Projecte de modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't (BOP 27 gener) (DOGC 26 de gener)
 • Edicte d'aprovació del Padró pels serveis de subministrament d'aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació d'escombraries corresponent al quart trimestre de l'exercici 2014 (BOP 27 de gener)

2014

 • Edicte de notificació de resolució de baixes d'ofici al Padró d'habitants (BOP 31 des 2014)
 • Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2015 (BOP 23 desembre 2014). Resum del pressupost 2015 (pdf)
 • Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2014 (BOP 23 desembre 2014)
 • Edicte de notificació de denúncies i d'inici d'expedient sancionador en matèria de trànsit (BOP 16 des 2014)
 • Edicte d'informació pública d'una llicència d'activitat recreativa (BOP 3 desembre 2014)
 • Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2015 (BOP 25 nov 2014)
 • Edicte d'aprovació definitiva de la imposició de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general i de l'ordenança fiscal que la regula per a l'exercici 2015 i següents (BOP 25 nov 2014)
 • Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla de millora urbana de la U.A. 11 "Mas Bellmunt" (BOP 17 nov 2014)
 • Anunci de contractació de personal laboral temporal per raó de màxima urgència (BOP 13 nov 2014)
 • Edicte de notificació d'inici d'un expedient d'execució subsidiària (BOP 10 novembre 2014)
 • Edicte de notificació d'un acte administratiu (BOP 10 novembre 2014)
 • Edicte de notificació d'inici d'un expedient d'execució subsidiària (BOP 10 novembre 2014)
 • Edicte de modificació de les bases reguladores de les subvencions a les entitats de Vilafant i de convocatòria per a la presentació de les sol·licituds per a 2015 (BOP 7 de nov 2014)
 • Anunci col·lectiu que afecta els Ajuntaments de Figueres i de Vilafant sobre l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis SA (BOP 31 d'oct 2014)
 • Edicte de notificació de denúncies i d'inici d'expedient sancionador en matèria de trànsit (BOP 27 d'oct 2014)
 • Edicte de notificació d'inici d'expedient per reclamació de danys al patrimoni municipal (BOP 24 d'oct del 2014)
 • Edicte d'informació pública d'un projecte de millora d'activitat en sòl no urbanitzable (BOP 21 d'oct 2014)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 15 d'oct 2014)
 • Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014 (BOP 15 d'octubre del 2014)
 • Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i de la Reglamentació General de preus públics per a l'exercici econòmic 2015 (BOP 10 d'octubre del 2014)
 • Edicte d'aprovació provisional de la imposició de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general i d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal que la regula per a l'exercici 2015 i següents (BOP 10 d'octubre del 2014)
 • Edicte de notificació d'acte administratiu (BOP 3 d'octubre del 2014)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal (BOP 24 de setembre del 2014)
 • Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014 (BOP 17 de setembre del 2014)
 • Edicte d'aprovació del Padró de l'exercici 2014 corresponent a l'Impost Sobre Activitats Econòmiques (BOP 16 de setembre del 2014)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal (BOP 12 de setembre del 2014)
 • EDICTE sobre contractació de personal laboral temporal (DOGC 8 de setembre del 2014)
 • Edicte d'aprovació del Padrons de l'exercici 2014 corresponents als drets de conservació del cementiri municipal i a les taxes de guals i de prestació del servei municipal de teledistribució per cable (BOP 25 d'agost del 2014)
 • Edicte sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal en relació amb l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció (BOP 20 d'agost 2014)
 • Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit (BOP 29 de juliol del 2014) amb rectificació de l'import (BOP del 20 d'agost del 2014)
 • Edicte de declaració d'interès general d'un projecte (BOP 29 de juliol del 2014)
 • Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la Reglamentació general de preus públics (preus per la prestació dels serveis culturals, educatius i de lleure) (BOP 23 de juliol del 2014)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 18 juliol 2014)
 • Edicte d’aprovació del Padró pels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació d’escombraries corresponent al segon trimestre de l’exercici 2014 (BOP 132 de l'11 de juliol de 2014)
 • Edicte de contractació de personal laboral temporal (BOP 130 de 9 de juliol de 2014)
 • Anunci sobre consulta pública d’un programa de participació ciutadana (BOP 130 de 9 de juliol de 2014)
 • Anunci sobre l’aprovació inicial del Projecte de condicionament del camí (BOP 124 de 1 de juliol de 2014) Projecte de condicionament del camí
  municipal per a itinerari de vianants El Parc - L’Arengada
 • Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de la Reglamentació general de preus públics (Tarifes Casal municipal d’estiu) (BOP 122 de 27 de juny de 2014)
 • Edicte sobre aprovació de la modificació del plec de clàusules i de la licitació del contracte de gestió dels serveis de recollida i transport de residus municipals i de gestió de la deixalleria municipal (DOGC 19 de juny del 2014)
 • Edicte per notificar el títol executiu i la provisió de constrenyiment a diversos deutors (BOP 20 de juny del 2014)
 • Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament (BOP 20 de juny del 2014) (DOGC 19 de juny del 2014)
 • ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal en relació amb l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció (DOG 18 de juny del 2014)
 • EDICTE sobre nomenament d'un funcionari interí Enric Pereira (DOGC 12 de juny del 2014)  (BOP 13 de juny del 2014)
 • Edicte per a notificar el títol executiu i la provisió de constrenyiment a diversos deutors (BOP 5 de juny del 2014)
 • Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2013 (BOP 5 de juny del 2014)
 • Edicte d'aprovació provisional de la modificació de la Reglamentació general de preus públics (Tarifes serveis culturals, educatius i de lleure) (BOP 4 de juny del 2014)
 • Edicte d'aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació d'una obra i ampliació del termini per a la presentació d'ofertes (BOP 4 de juny del 2014)
 • Edicte sobre aprovació del plec de clàusules i de licitació del contracte de gestió dels serveis de recollida i transport de residus municipals i de gestió de la deixalleria municipal (BOP 3 de juny del 2014)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 3 de juny del 2014)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants, núm. 5528  (BOP 28 de maig del 2014)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants, núm. 5529  (BOP 28 de maig del 2014)
 • Edicte d'aprovació de la llista cobratòria i període d'exposició pública de l'IBI de l'exercici 2014 (BOP 12 de maig del 2014)
 • Edicte d'aprovació provisional de la modificació de la Reglamentació general de preus públics (Tarifes Casal municipal d'estiu) (BOP 9 de maig del 2014)
 • Edicte d'informació pública d'un projecte d'activitat en sòl no urbanitzable (BOP 30 d'abril del 2014)
 • Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes (BOP 7 d'abril del 2014)
 • Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra (BOP del 4 d'abril del 2014): “Urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord”, que es tramita pel procediment negociat amb publicitat. El Plec de Clàusules que regirà la contractació i la documentació tècnica la trobareu penjada a la web de l’Ajuntament http://www.vilafant.cat, més concretament a la plataforma “Perfil del Contractant”. El termini de presentació d’ofertes finalitza el proper dia 30 d’abril de 2014, a les 14:00 hores.
 • Edicte sobre aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal "Ràdio Vilafant" (BOP 1 d'abril del 2014)
 • Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable (BOP 1 d'abril del 2014)
 • Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants (BOP 26/03/2014)
 • ANUNCI sobre el procés licitador per a l'adjudicació del contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei públic municipal del pavelló esportiu municipal i de les piscines municipals d'estiu de Vilafant. (DOGC 20 de març del 2014) (BOP 21 de març del 2014)
 • Edicte de notificació de baixa per caducitat en el Padró municipal d'habitants (BOP 18 de març 2014)
 • Edicte d'aprovació de les tarifes del servei urbà de taxi per a 2014 (BOP 17 de març del 2014)
 • Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del Servei de vigilància/guàrdia municipal (BOP 4 març 2014) (DOGC 10 de març del 2014). Més informació sobre Recursos Humans, cliqueu aquí.
 • Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de la corporació per a 2014 (BOP 25 febrer 2014), Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a 2014 i del marc pressupostari per al període 2014-2016 (BOP 28 de gener del 2014)
 • Edicte d'aprovació de la llista de cobrament de l'Impost municipal de vehicles de l'exercici 2014 i període d'exposició pública (BOP 21 febrer 2014)
 • Edicte de convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a la rehabilitació i pintura de façanes (BOP 17 febrer del 2014) i Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes (BOP 17 de febrer del 2014, disposeu de termini per presentar-ne al·legacions fins el 24 de març del 2014)
 • Edicte d'aprovació del calendari del contribuent per a 2014 (BOP 5 febrer del 2014)
 • Anunci sobre l'aprovació inicial del Reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal Ràdio Vilafant (BOP 28 de gener del 2014)
 • Anunci relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 13 del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilafant a l'àmbit de la zona industrial de FRICAFOR (BOP 28 de gener del 2014)
 • ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal Ràdio Vilafant.  (DOGC 24 gener 2014)
 • Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2014 (BOP del 24 de desembre del 2014)

 

2013

2012

2011

 • Edicte -Correcció d’errades de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13: Observat un error per omissió d’una ordenança en la transcripció literal de la relació d’ordenances fiscals modificades que figura a l’acord plenari adoptat en data 16/11/2011 i publicat al BOP de Girona, núm. 224 de 23/12/2011.

Document Actions