Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Ajudes COVID-19 a empreses, comerços...

Recull de Mesures extraordinàries, orientades a les empreses, autònoms i treballadors per fer front a la situació de crisi ocasionada per l'episodi de Covid-19.

Ajuts de l'Ajuntament de Vilafant

anunci mosca nova subvenció nov 2020..jpgAjuts i subvencions a empreses, autònoms i comerços vilafantencs afectats per la covid-19 amb davallada d'ingressos, convocatòria del novembre 2020

Els formularis els heu de fer arribar a l'Ajuntament mitjançant l'e-tram (tràmits telemàtics amb signatura electrònica):

Ajuts i subvencions a empreses, autònoms i comerços vilafantencs afectats per la covid-19, convocatòria maig 2020

Els formularis els heu de fer arribar a l'Ajuntament mitjançant l'e-tram (tràmits telemàtics amb signatura electrònica):

 • Bases de l'ajut a autònoms i empreses/comerços afectats per la covid-19 - Reactivació econòmica (pdf)
 • Formulari de sol·licitud de subvenció per a autònoms (pdf)
 • Formulari de sol·licitud de subvenció per a empreses i comerços que han hagut de fer adequacions o reformes per la covid19 (pdf)
  • Formulari de sol·licitud de bonificació taxa escombraries per a empreses i comerços (pdf)
 • Aquests ajuts estan emmarcats en el Pla de Reactivació Econòmica - Covid19 - Vilafant
 • Modificació de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions (pdf)Ajuts d'altres administracions

1.- Prestació extraordinària per cessament d'activitat (Seguretat Social)

 • Qui s'hi pot acollir?

S’hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre l’activitat de manera directa per la declaració d’estat d’alarma. També hi tindran dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d’estat d’alarma, en el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acreditar que la seva facturació ha disminuït, com a mínim, un 70% respecte a la mitjana del semestre anterior.

Socis cooperativistes: els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.

 • Requisits
 1. Estar afiliats i donats d ́alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la efectuada en el semestre anterior.
 3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • Import

L’import de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, l’import de la prestació serà del 70% sobre la base mínima de cotització.

 • Durada

La prestació té una durada d’un mes, i s’amplia si és el cas, fins el darrer dia del mes en el que acabi l’estat d’alarma (si l’estat d’alarma es prorroga i té una durada superior al mes).

 • Per a qui?

Pels autònoms que han hagut de cessar activitat per la declaració de l’estat d’alarma, ja es pot presentar. Pels autònoms que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, des del moment en què puguin acreditar aquesta documentació. Es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències per cessament activitat (atur). El Consell de Ministres ha aprovat un Real Decreto-Ley de mesures complementaries en, en l’àmbit laboral, per pal·liar ells efectes derivats del COVID-19. Es tracta d’ una norma de caràcter complementari, que clarifica alguns efectes y conseqüències del Real Decreto-ley 8/2020. Entre els principals aspectes cabria destacar:

Mesures extraordinàries per a la protecció de l’empleabilitat. Un dels principals objectius del Real Decreto-ley 8/2020 va ser establir mecanismes per assegurar que els contractes es mantinguessin durant la situació de crisi sanitària. Per reforçar la present norma estableix que no estarà justificat l’acomiadament que es realitzi per causes relacionades amb el Covid-19.


2.-Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació

 • Per a qui?

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts seran les pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020. És també beneficiari el teixit associatiu dels sectors esmentat i les administracions locals i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats i que actuïn per a la reactivació dels sectors del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya.

  • Línies d'ajut per a:
   • Tallers mecànics
   • Serveis fotogràfics
   • Copisteries i arts gràfiques
   • Serveis de reparacions
   • Tintoreria i bugaderies
   • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa
   • Bars i restaurants
   • Serveis de menjar preparat i càtering.

  3.- Expedients de regulació temporal d'ocupació (Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajustos de l'activitat per evitar acomiadaments. Articles del 22 a 28. Real Decret-Llei 8/2020)

  •  Per a qui?

  Empreses en general, inclosos autònoms amb treballadors al seu càrrec.

  • En que consisteix?

  Suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa directe en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subministres que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major.

  • Com fer-lo?

  El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19 i la corresponent documentació acreditativa.

  1. L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores.
  2. L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, ha de ser constatada per l’autoritat laboral.

  La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Produirà efectes des de la data del fet causant de la força major.

  Per iniciar el tràmit entreu al CANAL EMPRESA (Generalitat de Catalunya)


  4.- Ajuts per Autònoms SOC
  ajuts autonoms SOC 1.png

  ajuts autonoms SOC 2.png

  FAQ's (Seguretat Social)


  5.- Tributs Estatals

  Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligències d’embargament, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei, s’ ampliaran fins el 30 d’abril de 2020.

  • Moratòria en les dates d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya.
  • Aplaçament el pagament d’impostos sobre les estàncies en establiments turístics.
  • Flexibilització en els aplaçaments del pagament d’impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus d’interès.
  • Suspensió de les dates en l’àmbit tributari competència del Govern d’Espanya.
  • I per tots els que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen fins el 20 de maig de 2020.

  6.- Reducció del 50% del cànon de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua)


  7.- Recull de mesures de finançament

  • Ministeri d'Econonmía i Transformació Digital: S’ha aprovat destinar un màxim de 100.000 milions d’euros per a concedir avals per a facilitar el finançament de circulant per a empreses i autònoms. Pendent d’aprovació les condicions aplicables i requisits (incloent termini per sol·licitud d’aval) per part del Consell de Ministres. BOE.18/03/2020

  • ICO: S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros addicionals de límit d’endeutament perquè l’ICO faciliti liquiditat d’empreses, especialment pimes i autònoms. Això es durà a terme amb les Línies ICO de finançament (amb intermediació de les entitats financeres.art.30). BOE.18/03/2020

  • Programa Acelera PYME: L'Institut de Crédit Oficial (ICO) ha posat a disposició el programa Acelera PYME, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització i fomentar les solucions de teletreball. Els autònoms y les PIMES interessades podran sol·licitar microprèstecs per les seves activitats i inversions.
   Acelera PYME
   ICO Empresas y Emprendedores
  • AVALIS-ICF: Avalis de Catalunya i l’ICF avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

  8.- Renda garantida de ciutadania

  En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutadania, també queden automàticament prorrogats tots els terminis. De tota manera, aquest mes de març s’està tramitant la nòmina normalment amb les entrades i sortides habituals, així com les notificacions pertinents de les resolucions emeses aquest mes als usuaris. Es garanteix en tot cas els pagaments de les prestacions. S’està treballant per l’establiment de nous canals per altres tràmits relacionat amb la Renda Garantida de Ciutadania.


  9.- Guia pràctica amb preguntes freqüents sobre les mesures adaptades pels Autònoms

  Document Actions